плащане на местни данъци и такси

От 21 януари започва кампанията за плащане на местни данъци и такси в Община Сунгурларе.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и патентният данък за 2019 година вече могат да бъдат платени.

В община Сунгурларе няма промяна в размера на тези налози от миналата година.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци може да се извърши на две равни вноски: първата - до 30.06.2019г., а втората - до 31.10.2019г. До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2019 г., до 30.04.2019 г., до 31.07.2019 г. и до 31.10.2019 г.
Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Относно туристическия данък - данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година, за облагане с данък за предходната календарна година. Налогът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията към общинската хазна могат да се платят по следните начини:

 • На касата на „Местни данъци и такси” – гр. Сунгурларе, ул. "Г. Димитров" № 2 и всички кметства на територията на Община Сунгурларе от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:30ч.

 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Сунгурларе:
  „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон - Сунгурларе
  IBAN: BG89CR70008421757106
  BIC: UNCRBGSF
  Код за вид плащане
  Патентен данък: 44 14 00
  Данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
  Такса за битови отпадъци: 44 24 00
  Данък върху превозните средства: 44 23 00
  Туристически данък: 44 28 00

 • В офисите на ИЗИПЕЙ АД;
 • В офиси на Банка ДСК;
 • В клонове на Български пощи.

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в „Местни данъци и такси" гр. Сунгурларе на телефон 05571/5703, както и на следната интернет страница:
https://mdt.sungurlare.org/OnlineReportWSClient/