Със заповед № 612 от 19.09.2018 г. на кмета на община Сунгурларе на 28.09.2018г. се открива гроздоберната кампания за сортовете "Червен мискет", "Ркацители","Памид", "Кераца", "Мерло" и други винени сортове.

Кметовете на кметства и кметските наместници да издадат заповеди и да обявят конкретен график за началото на гроздобера в съответното населено място както и да организират опазването на гроздовата реколта.

При случай на желаещи собственици или наематели да извършат гроздобер извън посочените графици, същите да представят при проверка от охранителните групи документ за собственост, договор за наем, списък на берачите с трите имена, както и документ за самоличност, с който да се легитимират.

В тази връзка заповедта забранява движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20.00ч. до 6.00ч. РУ Полиция и охранителите от Общината да провеждат периодично проверки на транспортните средства и да ограничават движението на хора и каруци в лозовите масиви преди започване на гроздобера.
Ограничава се допускането в лозовите масиви на малолетни и непълнолетни сезонни работници, които не са получили надлежно разрешение от съответната дирекция "Инспекция по труда".

Кметовете и кметските наместници на населените места да поставят настоящата заповед на подходящо място във всички кметства.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на населените места за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Красимир Добрев от общинската администрация, кметовете и кметските наместници по населени места и началника на РУ на МВР-Сунгурларе.

кмет на Община Сунгурларе: инж.Васил Панделиев